Rímskokatolícka farnosť Hranovnica

Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v októbri 2019

 1. ruža: Úmysly sv. Otca a za jeho zdravie
 2. ruža: Za nášho duchovného otca
 3. ruža: Za kňazov našej farnosti a za všetkých kňazov
 4. ruža: Za rodiny našej farnosti
 5. ruža: Za naše deti a mládež
 6. ruža: Za zosnulých a duše v očistci
 7. ruža: Za tých, za ktorých sa nikto nemodlí
 8. ruža: Za dnes zomierajúcich
 9. ruža: Za obrátenie hriešnikov a tých, ktorí majú prázdne srdcia
 10. ruža: Za závislých od drog, alkoholu a hráčskych vášní
 11. ruža: Za pokoj a mier vo sveteÚmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v októbri 2019
Prejsť na začiatok