Rímskokatolícka farnosť Hranovnica

Sviatosť Eucharistie

Najvznešenejšou sviatosťou je najsvätejšia Eucharistia, v ktorej sám Kristus Pán je prítomný, obetuje sa a je prijímaný a ktorou Cirkev ustavične žije a rastie.
Veriaci majú mať najsvätejšiu Eucharistiu v najväčšej úcte tým, že sa aktívne zúčastňujú na slávení najsvätejšej obety, s najväčšou nábožnosťou a často prijímajú túto sviatosť a uctievajú ju s najhlbšou poklonou.
Riadnym vysluhovateľom svätého prijímania je biskup, presbyter a diakon.

Riadnym vysluhovateľom svätého prijímania je biskup, presbyter a diakon. (Kán. 910 §1)

Sviatosť oltárna sa v našej farnosti vysluhuje každý deň, presnejšie informácie nájdete v Informáciách. Veriaci, ktorí sa z dôvodu choroby, alebo nevládnosti nemôžu v nedeľu a vo sviatok zúčastniť na slávení Eucharistie môžu požiadať, aby im Eucharistiu priniesli domov.

Mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania

Kde to potreba Cirkvi vyžaduje, pri nedostatku služobníkov môžu aj laici, hoci nie sú lektori ani akolyti, zastávať niektoré ich služby, totiž vykonávať službu slova, viesť liturgické modlitby, udeľovať krst a rozdávať sväté prijímanie podľa predpisov práva. (Kán. 230 §3)

Ako už zo samotného názvu vyplýva, mimoriadny rozdávateľ Eucharistie môže vykonávať túto službu len v mimoriadnom prípade a len ak je sám v stave posväcujúcej milosti.

Mimoriadný rozdavateľ eucharistie je akolyta alebo laik, ktorý ma povolenie miestneho ordinára, teda biskupa. Treba povedať, že účinok prijatia tejto sviatosti pre prijímajúceho sa nemeria tým, kde – teda z ktorého miesta, alebo  od koho ju veriaci prijíma, ale od jeho osobnej dispozície.Povolenie na rozdávanie Eucharistie môže byť:

  • ad actum – na dané liturgické slávenie
  • ad tempus – na určitý čas (väčšinou na 1 rok)
  • in modo stabili – natrvalo

Každý veriaci môže do dňa prijať Eucharistiu 2 krát:

  • Prvýkrát – stačí sa zúčastniť tzv. obradu prijímania
  • Druhýkrát – musí sa zúčastníť celej sv. omše
Prejsť na začiatok