Sviatosť birmovania

 • Pobirmovaným dáva osobitný dar Ducha Svätého, aby sa hlbšie včlenili v Krista, pevnejšie spojili s Cirkvou, a obdarúva ich silou, aby ako praví svedkovia šírili a bránili v kresťanskú vieru slovom a skutkom.
 • „Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, ´veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase´, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné. (KKC 1306)
 • Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a  to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. (KKC 1309)
 • Vo farnosti sa vysluhuje veriacim sviatosť birmovania minimálne každých 5 rokov, častejšie po dohode s miestnym ordinárom po príprave, ktorá trvá minimálne 1 rok a osvedčení kresťanskej viery, života čakateľov (birmovancov). Okrem vážnej príčiny je birmovanec povinný navštevovať aj školské vyučovanie náboženstva.
 • Birmovný rodič – jeho úlohu definuje Kódex kánonického práva: „Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.“ (Kán. 892)

Birmovným rodičom môže byť len ten kresťan – katolík, ktorý:

 1. – prijal Eucharistiu a sv. birmovania;
 2. – má úmysel plniť vyššie uvedenú úlohu birmovného rodiča;
 3. – zavŕšil šestnásty rok života (z oprávneného dôvodu farár, alebo vysluhovateľ sv. birmovania môže pripustiť výnimku);
 4. – vedie život primeraný viere (pristupuje pravidelne k sviatostiam);
 5. – nebol postihnutý nijakým cirkevným trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
 6. – nie je otcom alebo matkou birmovanca.
Prejsť na začiatok