Sviatosť krstu

Čo je to krst?
Krst je prvá zo siedmich sviatostí. Nazýva sa aj bránou do života v Duchu a bránou k ostatným sviatostiam, pretože bez krstu nie je možné prijať inú sviatosť. Je základom celého kresťanského života. Krstom sme oslobodení od hriechu, znovuzrodení ako Božie deti a dedičmi Božieho kráľovstva. Stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a ako kresťania – katolíci dostávame účasť na jej poslaní. (porov. KKC 1213)

Kedy je potrebné dať dieťa pokrstiť?
Dieťa je potrebné dať pokrstiť čo najskôr po narodení. V našej farnosti sa sviatosť krstu spravidla vysluhuje … v mesiaci, podľa rozpisu uvedeného na webovej stránke farnosti.

Kde má byť dieťa pokrstené?
Dieťa má byť za obvyklých podmienok pokrstené vo farskom kostole v mieste bydliska rodičov, kde trvalo bývajú viac ako tri mesiace (bydlisko rodičov nemusí byť vždy zhodné s trvalým bydliskom rodičov).
V prípade nebezpečenstva smrti môže dieťa pokrstiť ktokoľvek, pri splnení obvyklých podmienok. Takýto krst je však potrebné čo najskôr nahlásiť na farský úrad.

Kde a kedy majú rodičia nahlásiť krst dieťaťa?
Aspoň jeden z rodičov má požiadať o krst dieťaťa v kancelárii farského úradu, najneskôr tri týždne pred vysluhovaním sviatosti krstu. V kancelárii farského úradu sa vypíše žiadosť o krst a dohodne sa termín krstu.

Čo rodičia potrebujú doniesť do kancelárie?
Rodičia potrebujú doniesť do kancelárie rodný list dieťaťa, krstné listy rodičov a krstných rodičov, v prípade, že boli pokrstení v inej farnosti. Krstné listy nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Na základe žiadosti žiadateľa vo farnosti jeho krstu môže farár predmetnej farnosti zaslať krstný list aj poštou na farský úrad miesta krstu dieťaťa. V prípade, že rodičia chcú pokrstiť dieťa v našej farnosti a nie sú farníkmi našej farnosti, môže byť ich dieťa pokrstené v našej farnosti iba na základe písomného súhlasu ich miestneho farára.

Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?
Je vhodné, aby rodičia vyberali meno pre svoje dieťa zo zoznamu svätých alebo blahoslavených, aby dieťa malo v nich vzor, svojho nebeského patróna, a tak malo možnosť prosiť o jeho príhovor. Meno dieťaťa by nemalo byť v rozpore s katolíckou morálkou a zmýšľaním veriacich ľudí.

Akých krstných rodičov si treba vybrať?
Medzi krstným rodičom a dieťaťom krstom vzniká duchovné príbuzenstvo a krstný rodič / krstní rodičia majú byť pre dieťa príkladom vo viere. Preto je potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom v duchovnom živote. V prípade zlyhania rodičov vo výchove, krstní rodičia majú byť prví, ktorí ponúknu pomocnú ruku krstencovi.

Krstný rodič:

  • musí mať najmenej 16 rokov;
  • musí mať prijaté všetky iniciačné sviatosti, t.j. krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania;
  • ak žije v manželstve, má to byť platne uzavreté sviatostné manželstvo;
  • nie je rozvedený;
  • má viesť riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa;
  • ako nekatolík môže byť len svedkom krstu spolu s riadnym krstným rodičom;
  • sa pri krste nezastupuje inou osobou.

Krstným rodičom nemôže byť – nekatolík (môže byť len svedkom krstu spolu s riadnym krstným rodičom), civilne rozvedený, ten kto žije pohoršlivým životom (napr. žije ako
druh a družka).
V prípade, že krstný rodič nemôže prísť na predkrstnú náuku, jeden z rodičov dieťaťa to vopred oznámi kancelárii farského úradu.

Čo je potrebné priniesť na krst?
Krstnú sviecu a bielu košieľku. Na košieľke má byť vyšité alebo vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenia a dátum krstu.

Kedy sú krstné náuky?
Termín krstných náuk je zvyčajne v sobotu pred krstom o 9:00.na farskom úrade.

Aké povinnosti majú rodičia dieťaťa?
Rodičia majú povinnosť vychovávať dieťa v katolíckej viere. Majú sa usilovať z dieťaťa vychovať nielen dobrého človeka, ale aj dobrého kresťana katolíka. Ich povinnosťou je byť pre dieťa príkladom, naučiť ho modliť sa, predstaviť mu pravdy viery a priviesť dieťa aj k ďalším sviatostiam. Majú formovať jeho mravný charakter podľa Božích prikázaní, ale hlavne svojím osobným príkladom v prežívaní svojej viery.

Odporúčanie:
Veľmi odporúčame, aby rodičia, krstní rodičia a ostatní členovia rodiny, ak môžu, pristúpili pred krstom k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.

Krst dospelého:
Pod pojmom dospelý sa rozumie človek starší ako 14 rokov.
Príprava na krst prebieha individuálnou formou pod vedením kňaza. Obsahová stránka, časy a dĺžka stretnutí sa dohodnú osobne s kňazom.
Záujemca o krst sa sám alebo v sprievode aspoň jedného z rodičov môže nahlásiť v kancelárii farského úradu, kde sa dohodne s kňazom na forme a podmienkach prípravy.

Prejsť na začiatok