Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva sa má uzatvárať vo farnosti, do ktorej patrí jeden zo snúbencov na základe trvalého alebo prechodného pobytu (kán.1115 CIC).

Ak sú vážne a opodstatnené dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť manželstva vo farnosti jedného zo snúbencov, je možné prijať sviatosť manželstva aj v inej farnosti na základe povolenia – licencie z farnosti jedného zo snúbencov.

Ako postupovať pri uzatváraní sviatosti manželstva v našej farnosti?

 • Ak máte záujem o prijatie sviatosti manželstva v našej farnosti, kontaktujte farára farnosti (okrem nedele).
 • O svojom úmysle uzavrieť sviatosť manželstva nás informujte čím skôr, najneskôr však pol roka pred sobášom aj z dôvodu, že so sobášom sú niekedy spojené ďalšie administratívne úkony, ktoré si na vybavenie vyžadujú dlhší čas.
 • Pri spisovaní zápisnice musia byť osobne prítomní obidvaja snúbenci – sobáš nenahlasujú rodičia snúbencov, ale iba snúbenci,
 • K spísaniu zápisnice je potrebné priložiť:
  • krstné listy snúbencov: ak ste boli pokrstení v inej farnosti, vyžiadajte si krstné listy na danom farskom úrade. Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov (krstný list z farnosti miesta krstu môže vyžiadať aj Farský úrad v Hranovnici)
  • úmrtný list predošlého manžela (manželky): ak jeden z vás, prípadne obaja ste vdovci,
  • licenciu k sobášu: v prípade ak ani jeden z vás nepatrí do farnosti Hranovnica, je potrebné priniesť aspoň pre jedného licenciu k sobášu od svojho farára,
  • potvrdenie o absolvovaní prípravy: pred samotným sobášom potrebujete absolvovať prípravný kurz pred manželstvom,
  • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu). Aj keď sa odporúča, aby svedok bol praktizujúcim katolíkom, nevyžaduje sa, aby ním bol.
 • Súčasťou prípravy na sviatosť manželstva sú predmanželské náuky, ktoré môžete absolvovať v dohodnutých termínoch na farskom úrade, alebo na inom mieste, odkiaľ je potrebné doniesť potvrdenie o absolvovaní predmanželskej náuky. Odporúčame víkendové kurzy, kde je možnosť absolvovať predmanželský kurz v plánovaných termínoch v rámci jedného víkendu (www.domanzelstva.sk).
 • Okrem spísania zápisnice na farskom úrade je potrebné spísať aj štátnu sobášnu zápisnicu na Obecnom úrade v Hranovnici, ku ktorej budete potrebovať rodné listy a platné občianske preukazy. O ďalších potrebných dokumentoch k sobášu vás bude informovať matričný úrad na Obecnom úrade v Hranovnici.
 • V týždni, po uzavretí sviatosti manželstva, štátnu sobášnu zápisnicu doručíme na Obecný úrad v Hranovnici, kde si v priebehu týždňa môžete prevziať sobášny list.

Niektoré dôležité poznámky:

 • Cirkevné právo uvádza, že katolícki snúbenci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred prijatím manželstva prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti (z toho vyplýva, že katolík žiadajúci o sobáš by mal mať birmovku),
 • Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená, platné uzatvorenie manželstva je podmienené dišpenzom diecézneho biskupa a sobáš je potom bez svätej omše,
 • Pokiaľ je jedna stránka platne pokrstená, ale nie v katolíckej cirkvi (napr. pravoslávnej cirkvi), dovolené uzatvorenie manželstva je podmienené dovolením (licenciou) diecézneho biskupa,
 • V obidvoch vyššie spomenutých prípadoch musia snúbenci podpísať vyhlásenie, v ktorom:
  • katolícka stránka sľubuje, že urobí všetko čo bude môcť, aby deti pochádzajúce z  tohto manželstva boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere,
  • nekatolícka stránka svojím podpisom len potvrdzuje, že je oboznámená so záväzkom katolíckej stránky.

Aké sú manželské prekážky?

Cirkevné zákony obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva (Codex Iuris Canonici) stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva.

Sú to:

 1. Prekážka veku – muž 16, žena 14 rokov.   (Občiansky zákon vyžaduje u nás 18 rokov).
 2. Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti – impotencie (neschopnosť pohlavného styku pre telesnú vadu zo strany muža, alebo zo strany ženy. Pozn.: Neplodnosť – „sterilita“ nie je prekážkou k uzavretiu manželstva a neruší ani jeho platnosť).
 3. Prekážka manželského zväzku – (neplatne uzatvára nové manželstvo ten, kto je viazaný platným manželstvom).
 4. Prekážka rozdielneho náboženstva, alebo vierovyznania – (neplatné manželstvo je uzatvorené medzi katolíckou stránkou a stránkou nepokrstenou, alebo stránkou iného vierovyznania. Po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo, môže od tejto prekážky dišpenzovať ordinár).
 5. Prekážka posvätných rádov – (platne prijatá diakonská, kňazská alebo biskupská vysviacka je prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica).
 6. Prekážka sľubov čistoty (verejné večné sľuby čistoty sú prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica).
 7. Prekážka únosu – (platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto sa kvôli uzavretiu manželstva podieľa, alebo spolupodieľa na únose partnera/partnerky, za účelom uzavretia manželstva).
 8. Prekážka zločinu – (platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto za účelom uzavrieť manželstvo s istou osobou, sám, alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo spôsobí jej manželskému partnerovi fyzickú, alebo morálnu smrť. Od tejto prekážky môže oslobodiť iba Apoštolská stolica).
 9. Prekážka pokrvenstva – ( nemôže platne uzavrieť manželstvo – napr. brat so sestrou, otec s dcérou, matka so synom. Bratranec so sesternicou môžu platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu ordinára.).
 10. Prekážka verejnej mravopočestnosti – (vzniká z neplatného manželstva alebo z verejného konkubinátu a zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými príbuznými ženy a obrátene (kán. 1093). Muž by neplatne uzavrel prípadné neskoršie manželstvo s matkou alebo dcérou ženy, s ktorou žil napr. vo verejne známom konkubináte).
 11. Prekážka švagrovstva – (nemôže sa platne uzavrieť manželstvo v priamej línii, napr. zať so svokrou).
 12. Prekážka adopcie – (nemôže uzavrieť platne manželstvo ten, ktorý na základe adopcie je v zákonnom príbuzenstve s inou osobou. Zákonné príbuzenstvo, ktoré vzniká adopciou a platí vždy v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. Adoptovaný muž si napr. nemôže zobrať za manželku nikoho v priamej línii a ani svoju adoptívnu sestru).

Väčšina týchto prekážok sa „odstraňuje“ dišpenzom, čiže individuálnym povolením pápeža alebo biskupa. Sprostredkovateľom je miestny správca farnosti.

Uzavrieť manželstvo sú ďalej neschopní tí:

 • ktorým chýba dostatočné používanie rozumu,
 • ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, týkajúceho sa podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať,
 • ktorí z dôvodov psychickej povahy nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva. (kán. 1095 CIC).

V praxi môže ísť napr. o duševné choroby, ako schizofrenia, alebo prípady neuróz, psychoneuróz a psychopatologických stavov, alebo o veci ako transsexualita, homosexualita, narcizmus, sadizmus, alkoholizmus, drogová závislosť a pod.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovila túto normu ohľadom manželských ohlášok:

 1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.
 2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.
 3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.
Prejsť na začiatok