Sviatosť Eucharistie

 

Sviatosť oltárna

Najvznešenejšou sviatosťou je najsvätejšia Eucharistia, v ktorej sám Kristus Pán je prítomný, obetuje sa a je prijímaný a ktorou Cirkev ustavične žije a rastie.
Veriaci majú mať najsvätejšiu Eucharistiu v najväčšej úcte tým, že sa aktívne zúčastňujú na slávení najsvätejšej obety, s najväčšou nábožnosťou a často prijímajú túto sviatosť a uctievajú ju s najhlbšou poklonou.
Riadnym vysluhovateľom svätého prijímania je biskup, presbyter a diakon.

Riadnym vysluhovateľom svätého prijímania je biskup, presbyter a diakon. (Kán. 910 §1)

Sviatosť oltárna sa v našej farnosti vysluhuje každý deň, presnejšie informácie nájdete v Informáciách. Veriaci, ktorí sa z dôvodu choroby, alebo nevládnosti nemôžu v nedeľu a vo sviatok zúčastniť na slávení Eucharistie môžu požiadať, aby im Eucharistiu priniesli domov.

Lektor a akolyta

Kódex kánonického práva hovorí: Laickí muži, ktorí majú vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov, môžu byť predpísaným liturgickým obradom nastálo prijatí do služby lektora a akolytu. (Kánon 230 – §1). Tieto služby udeľuje biskup.

Lektor je ustanovený na úlohu, ktorá mu je vlastná: v liturgickom zhromaždení čítať Božie slovo. (Lekcie – nie evanjelium.

Akolyta je ustanovený na pomoc kňazovi a diakonovi pri slávení liturgie V mimoriadnych okolnostiach možno akolytovi nariadiť, aby vystavil na verejnú úctu veriacim Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložil, no nesmie ňou udeliť ľudu požehnanie. Charakteristickou úlohou akolytu je čistenie liturgických nádob počas omše, ak nie je prítomný diakon. Liturgickým odevom akolytu je alba uviazaná okolo bokov pomocou cingula. V našej farnosti je akolytom Dr. Ján Krett.

Mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania

Kde to potreba Cirkvi vyžaduje, pri nedostatku služobníkov môžu aj laici, hoci nie sú lektori ani akolyti, zastávať niektoré ich služby, totiž vykonávať službu slova, viesť liturgické modlitby, udeľovať krst a rozdávať sväté prijímanie podľa predpisov práva. (Kán. 230 §3)

Ako už zo samotného názvu vyplýva, mimoriadny rozdávateľ Eucharistie môže vykonávať túto službu len v mimoriadnom prípade a len ak je sám v stave posväcujúcej milosti.

Mimoriadný rozdavateľ eucharistie je akolyta alebo laik, ktorý ma povolenie miestneho ordinára, teda biskupa. Treba povedať, že účinok prijatia tejto sviatosti pre prijímajúceho sa nemeria tým, kde – teda z ktorého miesta, alebo  od koho ju veriaci prijíma, ale od jeho osobnej dispozície.Povolenie na rozdávanie Eucharistie môže byť:

  • ad actum – na dané liturgické slávenie
  • ad tempus – na určitý čas (väčšinou na 1 rok)
  • in modo stabili – natrvalo

Každý veriaci môže do dňa prijať Eucharistiu 2 krát:

  • Prvýkrát – stačí sa zúčastniť tzv. obradu prijímania
  • Druhýkrát – musí sa zúčastníť celej sv. omše
Prejsť na začiatok