Farská hospodárska rada

Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a normami diecézneho biskupa (kán. 537).

Svojou povahou je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

Členovia hospodárskej rady farnosti: 

Volení členovia FHR:

  •  Ing. Gabriel Dulovič
  •  Eduard Valluš
  •  Marek Slavkovský
  •  PaedDr. Mgr. Ján Krett
  •  Ján Bies

Menovaní členovia FHR:

  • Ing. Vincent Husár
  • Mária Malatinová
  • PaedDr. Helena Vallušová
  • Richard Friedmann

Stanovy hospodárskej rady farnosti

Prejsť na začiatok