Pohreb

„Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk“ (KKC 1683).

Čo je katolícky pohreb?

Zosnulý bol na zemi členom Cirkvi a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský (cirkevný) pohreb.

Kresťanské pohrebné obrady vyjadrujú veľkonočný ráz kresťanskej smrti. Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne pozostalým prináša útechu nádeje. Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať do zeme; nezakazuje však kremáciu, pokiaľ nebola zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení

Čo sú pohrebné obrady?

Kán. 1176 – § 1. Zomrelým veriacim treba podľa normy práva poskytnúť cirkevné pohrebné obrady.
§ 2. Cirkevné pohrebné obrady, ktorými Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, treba sláviť podľa normy liturgických zákonov.
§ 3. Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať; nezakazuje však kremáciu, ak nebola zvolená z dôvodov, odporujúcich kresťanskému učeniu.

Kde sa slávia pohrebné obrady?

Kán. 1177 – § 1. Pohrebné obrady za každého zomrelého veriaceho sa spravidla musia sláviť v kostole vlastnej farnosti.
§ 2. Každý veriaci alebo tí, ktorým prislúcha postarať sa o pohrebné obrady zomrelého veriaceho, smú si však zvoliť na pohreb iný kostol so súhlasom toho, kto ho spravuje, a po upovedomení vlastného farára zomrelého.
§ 3. Ak smrť nastala mimo vlastnej farnosti a mŕtve telo nebolo do nej prenesené ani nijaký kostol nebol zákonne zvolený na pohreb, pohrebné obrady sa majú sláviť v kostole farnosti, kde smrť nastala, ak partikulárnym právom nebol určený iný.
Kán. 1180 – § 1. Ak má farnosť vlastný cintorín, zomrelých veriacich treba pochovávať v ňom, ak si sám zomrelý alebo tí, ktorým prislúcha postarať sa o pochovanie zomrelého, zákonne nezvolili iný cintorín.
§ 2. Všetkým je však dovolené, ak im to právo nezakazuje, zvoliť si cintorín na pochovanie.

Kán. 1181 – Čo sa týka milodarov pri príležitosti pohrebov, majú sa zachovať predpisy kán. 1264, treba však dbať, aby sa pri pohrebných obradoch neuprednostňovali osoby a ani chudobní neboli zbavovaní náležitých pohrebných obradov.
Kán. 1182 – Po skončení pohrebu sa má vykonať zápis do knihy zomrelých podľa normy partikulárneho práva.

Komu možno priznať právo na cirkevné obrady?

Kán. 1183 – § 1. Keď ide o pohrebné obrady, katechumenov treba pripočítať k veriacim.
§ 2. Miestny ordinár môže dovoliť, aby sa malým deťom, ktoré rodičia mienili dať pokrstiť, avšak ktoré zomreli pred krstom, poskytli cirkevné pohrebné obrady.
§ 3. Pokrsteným, ktorí sú členmi niektorej nekatolíckej cirkvi alebo nekatolíckeho ekleziálneho spoločenstva, môžu sa podľa rozumného úsudku miestneho ordinára udeliť cirkevné pohrebné obrady, ak nie je zrejmá ich opačná vôľa a len keď vlastný vysluhujúci nemôže byť prítomný.

Je možné odoprieť cirkevný pohreb?

Kán. 1184 – § 1. Ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady treba odoprieť:
1. všeobecne známym apostatom, heretikom a schizmatikom;
2. tým, ktorí si zvolili kremáciu vlastného tela z dôvodov, ktoré odporujú kresťanskej viere;
3. iným zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich.
§ 2. Ak sa vyskytne nejaká pochybnosť, treba sa poradiť s miestnym ordinárom a držať sa jeho úsudku.
Kán. 1185 – Komu boli odopreté cirkevné pohrebné obrady, treba mu odoprieť aj akúkoľvek pohrebnú omšu.

Vybavovanie pohrebu v našej farnosti

Pozostalí bez dlhého odkladania prídu na faru nahlásiť pohreb osobne a s kňazom dohodnú termín pohrebu. Je potrebné, aby priniesli čitateľný List o prehliadke mŕtveho a treba uviesť, či zosnulý bude pochovaný do zeme alebo bude po obrade prevezený na kremáciu. Najskorší termín pohrebu môže byť až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti s tým, že v nedeľu sa v našej farnosti už nebude pochovávať od 1.9.2019.

V našej farnosti býva pohreb buď s pohrebnou sv. omšou vo farskom kostole každý deň okrem nedele o 14,oo hod, alebo je celý obrad na cintoríne v Dome smútku.

Prosíme, aby ste o sv. omšu v deň pohrebu nežiadali, pokiaľ zosnulý vôbec nepraktizoval kresťanský život, prípadne dlho nepristúpil k sviatostiam. Svätá omša za zosnulého môže byť odslúžená v inom termíne ( viď. vyšie ká. 1184)

Taktiež prosíme, aby si pozostalí zabezpečili zvonenie (u kostolníka) a hru na organ pri pohrebných obradoch (organisti).

Prejsť na začiatok